Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dobrovoľne udeľuje spoločnosti ADECCO Slovakia, s.r.o., IČO: 44 077 866, Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava (ďalej len ADECCO), súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v nasledovnom znení: „Týmto prehlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla vo svojom životopise a v žiadosti o zamestnanie, som poskytol/poskytla spoločnosti ADECCO dobrovoľne a sú pravdivé. Zároveň súhlasím s evidenciou a spracovaním poskytnutých údajov oprávnenými osobami ADECCO za účelom a v rozsahu, ktorý je potrebný pre realizáciu výberového konania na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzam, alebo na účel zavedenia predzmluvných vzťahov podľa §10 ods. 3 písm. b) zákon č. 122/2013 Z.z. Tento súhlas udeľujem na dobu určitú, ktorá uplynie dňom keď mi spoločnosť ADECCO sprostredkuje vhodné zamestnanie a uplynie garančná doba voči budúcemu zamestnávateľovi vyplývajúca zo zmluvných podmienok medzi ADECCOM a budúcim zamestnávateľom, alebo dňom, kedy požiadam o likvidáciu svojich osobných údajov, ako aj v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované. V prípade odvolania tohto súhlasu, alebo uplynutí lehoty, alebo v prípade, že poskytnuté údaje nebudú môcť byť zaktualizované, spoločnosť ADECCO osobné údaje, ktoré o mne získala, bezodkladne zlikviduje. Spoločnosť ADECCO ma poučila o právach vyplývajúcich z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z o ochrane osobných údajov a spôsobe ich uplatnenia, ako aj o poskytnutí osobných údajov tretej strane t.j možnému zamestnávateľovi a ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny “ Kandidát zároveň poskytuje svoj súhlas s využívaním elektronického kontaktu uvedeného vyššie, za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa služieb, či prieskumov spoločnosti ADECCO v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii.