POLITIKA KVALITY ADECCO Slovakia, s.r.o.

ADECCO je svetovou jednotkou v poskytovaní komplexných riešení v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Ústredným motívom našej dlhodobej obchodnej stratégie je: „lepšia práca, lepší život“. „Inšpirujeme jednotlivcov ako aj spoločnosti, aby pracovali efektívnejšie a vytvárame lepšie príležitosti v pracovnej oblasti tak, aby zo vzájomnej spolupráce mohli profitovať všetci zúčastnení. Ako popredná spoločnosť v oblasti poskytovania personálnych služieb – v oblasti, ktorá má priamy dopad na milióny ľudí ročne - vieme, čo je našou úlohou“.

Sme pre našich klientov partnerom, ktorý spĺňa atribúty plnohodnotného poskytovateľa komplexných služieb v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Poskytujeme flexibilné a na mieru šité riešenia naprieč celou škálou očakávaní klienta počnúc operatívou a končiac stratégiou a jej implementáciou v podmienkach klientskeho prostredia.

Sme partnerom, ktorý je nablízku a prináša rýchle, pružné a kompetentné riešenie zamestnaneckých aj zamestnávateľských potrieb, s využitím nášho know-how, skúseností a technológií na garantovanej kvalitatívnej úrovni. Prispievame k tomu, aby naši klienti dosahovali svoje ciele s využitím efektívne zacielenej a realizovanej personálnej politiky.

Uplatňovanie našich základných hodnotových princípov je pre nás zaväzujúce a sú pre nás samozrejmosťou, rovnako ako podnikanie v súlade s platnou legislatívou a aplikovaním etického kódexu spoločnosti v dennodennej praxi.

Základnými piliermi nášho systému manažérstva kvality sú:

  • individuálny a kompetentný pro-klientsky prístup k tvorbe, adaptácii a realizácii riešení, ktoré spĺňajú očakávania našich klientov (kandidátov a obchodných partnerov),
  • realizácia jednoduchých a efektívnych riešení uplatniteľných v klientskom prostredí bez výhrad, v súlade so zásadami a internou politikou klienta,
  • adaptovanie našich interných procesov meniacim sa podmienkam podnikateľského prostredia,
  • zabezpečenie kontinuálneho rozvoja a vzdelávania našich zamestnancov,
  • transparentná komunikácia vo vzťahu k našim zamestnancom, ako aj k externému prostrediu - kandidátom, obchodným partnerom, inštitúciám, verejnosti,
  • participácia našich zamestnancov na plnení našich záväzkov voči kandidátom, klientom, inštitúciám, verejnosti,
  • vyhodnocovanie merateľných kvalitatívnych ukazovateľov a poskytovanie spätnej väzby zúčastneným stranám,
  • zabezpečenie potrebných zdrojov a technického, ako aj technologického zázemia na plnenie záväzkov vyplývajúcich z našej politiky kvality,
  • analyzovanie a implementácia krokov vedúcich k neustálemu zlepšovaniu a zefektívňovaniu našich procesov a dennodennej práce s cieľom ďalšieho posunu kvalitatívnej úrovne našich poskytovaných služieb.

Na dosiahnutie našich základných princípov, pilierov spoločnosti a na napĺňanie našich cieľov sa zaväzujeme spĺňať požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality.