Zrážky zo mzdy na uspokojovanie viacerých pohľadávok

Čo znamená prednostná a neprednostná zrážka na výplatnej páske?

Zamestnávateľ musí v prvom rade zabezpečiť zrážky zo mzdy, ktoré súvisia s platením povinného poistného a dane zo závislej činnosti.

Prednostné zrážky sa vykonávajú za pohľadávky, medzi ktoré patrí výživné, náhrada škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví, náhrada škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi, pohľadávky náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže voči obvineným a odsúdeným a voči bývalým obvineným a bývalým odsúdeným, pohľadávky trov spojených s výkonom väzby, zvýšených trov výkonu väzby, zvýšených trov výkonu trestu odňatia slobody a zavinených trov výkonu trestu odňatia slobody voči obvineným a odsúdeným a voči bývalým obvineným a bývalým odsúdeným, pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť poistné na zdravotné poistenie a sociálne poistenie, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie voči osobám, ktoré sú povinné platiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie, pohľadávky na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby poskytované podľa osobitného predpisu, súdne pohľadávky podľa osobitného predpisu.

Neprednostné zrážky sú všetky ostatné, ktoré nie sú upravené v ust. § 71 ods. 2 Exekučného poriadku.

1. augusta 2022 | Ivana Heretik Vačoková

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.