INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZAMESTNANCOV ALEBO ZÁSTUPCOV POTENCIÁLNYCH KLIENTOV

Dostupné miesta

Práca na jednu zmenu! Rozmnožovanie rastlín
Pre nášho overeného klienta hľadáme ženy na jednoduchú manuálnu prácu v Dolnom Lopašove. Hlavná náplň práce: -Jednoduchá manuálna práca výhradne ...
Dolný Lopašov
659.0 - 900.0 EUR
27.01.2022

Detail pracovnej ponuky
Client account management specialist with Spanish
• Responsibility for managing customer accounts • Every day communication with various teams in Spanish and English • Managing customer credit and ...
Bratislava
1250.0 EUR
27.01.2022

Detail pracovnej ponuky

V súlade s článkami 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a o zrušení smernice 2016/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej iba ako „GDPR“), poskytujeme nasledujúce informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov zamestnancov alebo zástupcov našich potencionálnych klientov, ktoré sme obdržali priamo od subjektov údajov alebo z verejne dostupných zdrojov (ďalej ako „Osobné údaje“).

  1. Správca osobných údajov

Správcom Osobných údajov je ADECCO Slovakia, s. r. o., so sídlom v Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01, Bratislava, Slovensko, IČO: 44 077 866 (ďalej len „Správca“ alebo „my“), a je možné ho kontaktovať v záležitostiach týkajúcich sa osobných údajov na e-mailovej adrese privacypolicy@adecco.cz alebo telefonicky na +420 251 001 411.

  1. Úradník pre ochranu údajov

Spoločnosť vymenovala úradníka pre ochranu údajov, ktorého môžete kontaktovať na adrese Adecco.globalprivacy@adeccogroup.com alebo na tel. č. + 41448788829.

  1. Účel a právny základ pre spracúvanie

3.1.Účelom spracúvania Osobných údajov je vytvoriť databázu potenciálnych klientov a kontaktovať ich s ponukou nadviazania obchodnej spolupráce.

3.2.Právnym dôvodom tohto spracúvania je legitímny záujem Správcu nadviazať obchodné vzťahy formou priameho marketingu.

  1. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje budú spracúvať naši vlastní zamestnanci alebo ich môžeme odovzdať našim spracovateľom či iným členom skupiny Adecco. Zoznam týchto členov a miesta, na ktorých pôsobia všetci členovia skupiny Adecco, nájdete na adrese https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/.

  1. Trvanie uchovávania osobných údajov

Osobné údaje budú uložené na vyššie uvedený účel až do zahájenia obchodnej spolupráce, ale nie dlhšie ako 1 rok.

  1. Vaše práva

6.1.Máte právo požiadať Správcu o prístup k Osobným údajom, t. j. máte právo získať od Správcu potvrdenie o tom, či sa vaše Osobné údaje spracúvajú alebo nie, a ak áno, máte právo na prístup k svojim Osobným údajom a iným určeným informáciám. Taktiež máte právo opraviť nepresné alebo neúplné Osobné údaje.

6.2.Ak uvediete jeden z dôvodov uvedených v článku 17, odseku 1 GDPR a nebude splnená jedna z podmienok uvedených v článku 17, odseku 3 GDPR, máte právo na vymazanie svojich Osobných údajov.

6.3.Ak nastane prípad uvedený v článku 18, odseku 1 GDPR, máte právo obmedziť spracúvanie svojich Osobných údajov.

6.4.Taktiež máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu svojich Osobných údajov. V takom prípade prestaneme spracúvať vaše Osobné údaje na vyššie uvedený účel a vymažeme ich.

6.5.Môžete uplatniť všetky práva uvedené na tomto mieste prostredníctvom e-mailu alebo telefónneho kontaktu Správcu uvedených vyššie.

6.6.Ak si myslíte, že spracúvaním vašich Osobných údajov bolo porušené GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v štáte svojho obvyklého bydliska, na mieste svojho zamestnania alebo mieste, kde došlo k údajnému porušeniu. Týmto dozorným orgánom pre Slovensko je Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36 064 220, www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktujte nás

    Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.